Fiskeregler

Kom ihåg att du som fiskar alltid är skyldig att känna till de bestämmelser som gäller för det vatten du fiskar i.

Dessa regler gäller from 2003-01-01 och tills något annat meddelas genom denna webbsida. För allt fiske krävs för året giltigt fiskekort, som skall medföras vid fisket och uppvisas vid anmodan.

Genom lösen av ett (1) fiskekort får man fiska med ett (1) spö. Man få behålla/ta upp tre fiskar per dygn och per fiskekort. Barn upp till 16 år, fiskar gratis med målsman som löst fiskekort.

 

Minsta mått för att behålla fisk

Öring 40 cm Röding 40 cm Harr 30 cm

FISKEREGLER

1. Generellt fiskeförbud kan utfärdas i samband med utplanteringsprojekt, eller annan fiskevårdsåtgärd. 2. Fisk som inte håller minimimått, SKALL sättas tillbaka. Död eller levande. (se Återutsättning död fisk) 3. Fiske med mjärde är förbjudet. 4. Fiske med nät är förbjudet. 5. Allt fiske från båt får endast utföras från av oss tillhandahållna och/eller godkända båtar

** OBS! ** Om du vill använda egen båt gäller särskilda bestämmelser och får endast göras i Svanisträsk. Båten skall sjösättas från båtplats i Campen och skall rengöras med ett speciellt medel som finns att köpa på Campen. Kostnad för tvätten är 100:- Det gäller samma sak för flytringar och vadare. Detta pga. smittorisk från vatten till vatten. Ring före, så bestämmer vi tid

6. Högst tre krokar per redskap får användas. (en trekrok räknas som en krok) 7. Utterfiske är förbjudet. 8. Fiske med släp eller kastlina på vilken fästes fler än tre krokar, är förbjudet. 9. Fiske från båt är tillåtet, med undantag av vissa sjöar. (Du ansvarar själv för att känna till vilka lokala regler som gäller).

10. Flytring i samband med spöfiske är tillåtet, om inte annat meddelats. 11. Allt fiske med levande agn är förbjudet. (Detta för att förhindra ofrivilliga utsättningar och spridning av sjukdomar.) 12. Fiske med mask är förbjudet 13. Sänken av bly är förbjudet att använda, använd miljösänken.

Undantag/Specialregler

1) Klarvattentjärn: endast fiske för boende i Campen. 2) Stora Urtjärn: endast för flugfiske.

 

FÅNGST

Fiskekort berättigar till fångst av högst 3 fiskar per dygn och fiskekort. Fångad fisk får behållas.

 

ÅTERUTSÄTTNING

Här följer några praktiska tips vid fånga och släpp fiske… Catch & Release:

Drilla fisken och släpp tillbaka den så snabbt och skonsamt som möjligt för och undvika att fisken får en mjölksyrechock, pg a utmattning och syrebrist. Detta är ännu viktigare i stilla vatten där syrehalten ofta är lägre.

Undvik även att röra/skada fiskens slemskikt för att minska infektionsrisken.

Håll alltid fisken så mycket som möjligt under vattenytan vid frisläppandet för att undvika syrebrist och onödiga skador på inälvor och skelett. En stor fisk är tung så låt den ligga på sidan så utjämnar du ytan som tyngden vilar på. En trött fisk håller man varsamt under vattenytan tills den kvicknar till och simmar iväg av egen kraft.

I stillastående vatten kan man lugnt föra fisken fram och tillbaka med lugna rörelser i vattnet. Då hjälper du den att andas och återhämta sig.

Vattentemperaturen och syresättningen har också betydelse för överlevnaden, ju varmare och långsammare rinnande vatten desto mindre syremängd tillgodogör sig fisken.

Om man går tillväga på rätt sätt vid återutsättning av fisk är dödligheten nästan lika med noll (0-3%). C&R är ett utmärkt sätt för varje fiskare att bidra med som personlig ”fiskevård”, C&R för att minska belastningen i form av procentuell dödlighet på fiskstammen.

C&R (Catch & Release)

 

SPORTFISKE FÖR MORGONDAGEN

Om vi alls skall ha något fiske kvar att prata om i framtiden glöm då bort alla bakåtsträvares ord och koncentrera dig på att bevara sportfiskets kvalitet. Traditionell svensk fiskekultur är att såga av den gren vi själva sitter på genom ett alltför stort uttag av matfisk. En svensk beskattningsform mer anpassad till våra egna behov än fiskevattnens egna överskott. Svenska sportfiskare måste ändra sitt förhållningssätt till fisket. Vi måste rätta oss efter dagens förutsättningar, inte gårdagens. För den som vill ha sin fiskmiddag under exempelvis fjällresan är det viktigt att genom selektiv gallring ta rätt individer eller oftast ingen fisk alls.

När du väl bestämt dig för att göra ett uttag ta då inte av de största. De har de finaste generna. Ta ev. ett foto på troféfisken istället för att lägga den i stekpannan. Då har du gjort något för att bevara, och jag garanterar att det kommer att kännas mycket bra efteråt.

Citat: Sportfiske för morgondagen, Ekologiskt Sportfiske www.releasethefish.se

 

ÅTERUTSÄTTNING AV DÖD FISK

Dela fisken i bitar sätt i fiskbitarna på djupt vatten

 

REGISTRERING

All fångst, även den fisk som returneras, skall noteras på fångstrapport som finns  infotavlan och lämnas i anvisad låda.

 

ÖVRIGT

Olaga eller olovligt fiske skall omgående anmälas till fisketillsyningsmän.

Även polis och kustbevakningen äger rätt att utföra fiskekortskontroller.

Fisketillsyningsmännen är försedda med särskild bricka och det föreligger skyldighet att visa upp fiskekort, legitimation, redskap, väskor eller fångst på deras begäran. Fiskereglerna gäller också vid laga ansvar och överträdelse beivras.

Iaktta traditionell och god fiskeetik. Var rädd om vår vattenmiljö – använd miljösänken i stället för blysänken. Ta med skräp hem. Ta reda på linor, burkar etc. fiskelinor är en dödsfälla för fåglarna och skall aldrig lämnas kvar på din fiskeplats eller kastas i vattnet

 

Sist men inte minst, vi som jobbar här på Camp Svanis hoppas att du får mycket bra och trevlig fiskedag!

PÅ GÅNG:

 

Boka jakt på

© Camp Svanis,   070-555 41 66,   070-218 81 26,   info@campsvanis.se,   Bankgiro: 109-2311